Thông báo

Thông báo Kết quả xét Hỗ trợ chi phí học tập và Trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2020-2021

Ngày đăng: 04/01/2021 -09:51:08 AM

Nhà trường đã thực hiện chi trả kinh phí vào tài khoản cá nhân của sinh viên (tài khoản Ngân hàng Đông Á)