Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục; quản lý, hỗ trợ người học; quản lý sức khỏe CBVC và người học.
2. Nhiệm vụ 
- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành; giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức nghề nghiệp cho HSSV;
- Quản lý hồ sơ, thông tin HSSV;
- Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV;
- Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV;
- Tổ chức các hoạt động TDTT, VHVN tạo điều kiện cho HSSV tham gia;
- Tổ chức thực hiện BHYT, BHTT; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV;
- Tư vấn, cung cấp thông tin việc làm cho HSSV;