Thông báo

Thông báo kết quả xét điểm rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội, học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.

Ngày đăng: 15/06/2018 -14:18:37 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN – HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

Học kỳ 2 – Năm học 2017-2018

 

Nội dung gồm: (Vui lòng xem file đính kèm)

1. Kết quả xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-2018 và xếp loại toàn khóa.

2. Danh sách HSSV đươc khen thưởng toàn khóa

3. Danh sách HSSV được nhận học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ 2 – năm học 2017-2018

Thời gian chi trả các khoản kinh phí và Hồ sơ sinh viên như sau:

 

Nội dung

Thời gian

1. Chi trả học bổng và kinh phí hỗ trợ các trưởng đoàn TTSP (Tại Phòng Kế hoạch tài chính)

Từ ngày 18/6 đến hết ngày 19/6/2018

2. Trả hồ sơ sinh viên ra trường (tại phòng Công tác sinh viên

Buổi sáng:

- Từ 7g30’ đến 9g15’ : Trả hồ sơ các lớp M20A đến M20E

- Từ 9g30’ đến 11g15’ : Trả hồ sơ các lớp M20G đến M20P

Buổi chiều:

- Từ 13g30’ đến 15g15’ : Trả hồ sơ các lớp TM12; D11, T15, N21

- Từ 15g30’ đến 16g45’ : Trả hồ sơ các lớp TA3 ABC

 

3. Chi trả tiền điện nước dư (Tại Phòng Kế hoạch tài chính)

Từ 14g00’ ngày 18/6/2018 (buổi chiều)

 

 

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại