Nhân sự

dvsy

Đỗ Văn Sỹ

Chức vụ/Chức danh: Trưởng phòng/Giảng viên chính

Điện thoại: 0914053956

Email: dvsy@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Phòng.

- Triển khai các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ học sinh, sinh viên.

dvsy

Hà Thị Mai Thanh

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0935296522

Email: maithanhgdtc@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Theo dõi, tổ chức đánh giá và quản lý kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

- Triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên.

nhthuy

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0906556143

Email:nhthuy.ctsv@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên.

nhthuy

Lê Ngọc Thùy Dương

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 090 504 7289

Email: lntduong@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Tổ chức khám sức khỏe đầu vào, đầu ra; chăm sóc sức khỏe ban đầu và triển khai thực hiện các loại bảo hiểm của học sinh, sinh viên.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe của cán bộ viên chức.