Thông báo

Thông báo kết quả chính thức xét điểm rèn luyện, xát cấp học bổng kỳ 2, khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2022-2023 khóa 2021, 2022

Ngày đăng: 20/09/2023 -16:32:46 PM

Nhà trường chính thức thông báo đến sinh viên kết quả xét điểm rèn luyện, xét cấp học bổng kỳ 2; khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2022-2023 (khóa 2021, 2022). Lưu ý: Một số thông tin cá nhân sinh viên hiện đang ở chế độ ẩn. Trân trọng!

Người đưa tin: Đỗ Văn Sỹ

Tin cùng loại