Văn bản

Thông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

- Số văn bản: 10/2016/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại