Văn bản

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật,

- Số văn bản: 28/2012/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại