Văn bản

Quyết định ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.

- Số văn bản: 23/2006/QĐ-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại