Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý và hỗ trợ người học. 
2. Nhiệm vụ 
2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
a) Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đối với người học.
b) Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội sinh viên, Khoa Giáo dục mầm non tổ chức các hoạt động phong trào văn - thể - mỹ, hoạt động ngoại khóa liên quan đến giáo dục cho người học.
2.2. Công tác quản lý người học  
a) Tổ chức tiếp nhận người học trúng tuyển, biên chế lớp; thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ người học.
b) Giải quyết công việc hành chính có liên quan đến người học.
c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; quyền và nhiệm vụ của người học.
d) Tổ chức đánh giá và tổng hợp kết quả xếp loại rèn luyện; khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân người học cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo quy định.
đ) Tuyên truyền, hướng dẫn, tổng hợp và đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người học.
e) Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, quản lý người học ngoại trú; nội trú; giữ mối liên hệ với gia đình người học.
ê) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường giải quyết các vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn cho người học.
g) Tham mưu và triển khai kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm học; tổ chức đối thoại giữa người học với lãnh đạo Trường.
h) Tổ chức hội nghị, chuyên đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
2.3. Công tác hỗ trợ người học
a) Phối hợp với các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho người học thông tin về chương trình, kế hoạch đào tạo; các chế độ, chính sách hiện hành.
b) Tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ, cung cấp thông tin việc làm cho người học.
c) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân bên ngoài, Hội khuyến học Trường tổng hợp, đề xuất học bổng và hỗ trợ khác cho người học.
2.4. Công tác quản lý Ký túc xá
a) Tổ chức các hoạt động rèn luyện đạo đức, giáo dục chính trị, tư tưởng; văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên nội trú.
b) Giáo dục, phổ biến và hướng dẫn thi hành quy chế, quy định về công tác sinh viên nội trú.
c) Xây dựng kế hoạch và bố trí chỗ ở cho người học theo năm học.
d) Tổ chức kiểm tra, giám sát người học thực hiện quy chế, quy định nội trú.
đ) Đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật người học về việc chấp hành quy chế, quy định nội trú.
e) Đề xuất chế độ chính sách cho người học nội trú.
2.5. Công tác y tế trường học 
a) Tổ chức cho người học thực hiện bảo hiểm y tế; bảo hiểm thân thể.
b) Triển khai khám sức khỏe đầu vào, định kỳ; thực hiện công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người học.
c) Triển khai khám sức khỏe định kỳ; sơ cấp cứu cho VC, NLĐ.
d) Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn công tác y tế học đường cho VC, NLĐ và người học.
đ) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ sức khỏe của VC, NLĐ và người học.
e) Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.6. Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất khu nội trú
a) Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị và các công trình phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của người học.
b) Đề xuất sửa chữa nhỏ trang thiết bị tại khu nội trú.
2.7. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường
a) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống cháy nổ, thiên tai tại khu nội trú
b) Thực hiện công tác bảo vệ; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện công tác an ninh, trật tự tại khu nội trú.
c) Thực hiện chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường khu nội trú.
d) Tổ chức phòng chống dịch bệnh khu nội trú.
2.8. Công tác khác 
a) Quản lý VC, NLĐ của đơn vị.
b) Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất các phương tiện thiết bị được Trường trang bị tại nơi làm việc có hiệu quả.
c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác sinh viên, quản lý nội trú và y tế học đường.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.