Tài liệu Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2021-2022

- Năm Thứ nhất (Khóa 2021): Tải về
- Năm Thứ Hai (Khóa 2020): Tải về
- Năm Thứ Ba (Khóa 2019): Tải về

Địa chỉ làm bài thu hoạch

- Năm Thứ Nhất (Khóa 2021): Tại đây