Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Quá trình thành lập 

Bộ phận công tác sinh viên được thành lập ngay từ khi thành lập Trường. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, trực thuộc Phòng Tổ chức Hành chính (1987-1996), Phòng Đào tạo (1996-1998) và Phòng Tổng hợp (1998-2001). Đến ngày 20-11-2001, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 6465/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Phòng Công tác Chính trị - Quản lý Sinh viên; năm 2005, đổi tên thành Phòng Công tác Sinh viên.
2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1. Chức năng
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục; quản lý, hỗ trợ người học; quản lý sức khỏe CBVC và người học.
2.2. Nhiệm vụ 
- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành; giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức nghề nghiệp cho HSSV;
- Quản lý hồ sơ, thông tin HSSV;
- Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV;
- Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV;
- Tổ chức các hoạt động TDTT, VHVN tạo điều kiện cho HSSV tham gia;
- Tổ chức thực hiện BHYT, BHTT; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV;
- Tư vấn, cung cấp thông tin việc làm cho HSSV; 
3. Lãnh đạo, nhân sự
3.1. Lãnh đạo Phòng CTSV 

TT

Họ tên

Chức vụ

Thời gian

1

Nguyễn Ngọc Soạn

Trưởng phòng

2001-2017

2

Nguyễn Trung Triều

Phó Trưởng phòng

2014-2017

3

Nguyễn Trung Triều

Phó Trưởng phòng phụ trách

2017

4 Nguyễn Trung Triều Trưởng phòng 2018

4

Đỗ Văn Sỹ

Phó Trưởng phòng

2017

3.2. Nhân sự 

TT

Họ tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Trung Triều

Trưởng phòng

Thạc sỹ

2

Đỗ Văn Sỹ

Phó Trưởng phòng

Thạc sỹ

3

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nhân viên

Trung cấp

4

Lê Ngọc Thùy Dương

Nhân viên

Cao đẳng

II. THÀNH TÍCH CÔNG TÁC 
Nhìn lại 30 năm đồng hành cùng sự phát triển của Nhà trường, có thể đánh giá một cách tổng quát thành tích của Phòng Công tác sinh viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với người học như sau:
- Về tuyên truyền, giáo dục: Thông qua nhiều hình thức như tổ chức học tập, giao ban công tác chủ nhiệm, sinh hoạt HSSV toàn trường, hoạt động ngoại khóa... Phòng CTSV đã thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục tư tưởng, lối sống và đạo đức nghề nghiệp đối với HSSV.
- Về quản lý: Thực hiện việc quản lý HSSV theo quy định của Bộ GDĐT, từ quản lý hồ sơ đến quản lý con người; thông tin liên quan đến HSSV được cập nhật đầy đủ.
- Về thực hiện chế độ chính sách: Các chế độ chính sách liên quan đến người học như học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí,... được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, Phòng CTSV đã giới thiệu nhiều HSSV ở vùng bị thiên tai; gia đình khó khăn; ốm đau,... để Nhà trường và các cơ quan, tổ chức bên ngoài trao học bổng hỗ trợ.
- Về hoạt động phong trào: Để góp phần rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần của người học, Phòng CTSV tổ chức nhiều hoạt động TDTT, VHVN thu hút đông đảo HSSV tham gia, trong đó nổi bật là “Hội thị văn nghệ thể thao truyền thống” - đến năm 2017 đã trải qua 16 lần tổ chức. Ngoài ra, Phòng CTSV còn được lãnh đạo Nhà trường giao tổ chức cho HSSV tham gia nhiều hội thi như “Tiếng hát HSSV toàn quốc”; “Tìm hiểu phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong HSSV các trường đại học, cao đẳng tỉnh Khánh Hòa”,...
- Về đánh giá kết quả rèn luyện: Trên cơ sở văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng CTSV đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện HSSV phù hợp với điều kiện thực tiễn Nhà trường, đảm báo đánh giá chặt chẽ, khách quan và công bằng Việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện nghiêm túc góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu đào tạo người học phát triển một cách toàn diện. 
III. THÀNH TÍCH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua
Tập thể
- 1 lần đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ (năm học 2002-2003).
- 5 lần danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở (2003-2003;2003-2004; 2006-2007; 2009-2010; 2012-2013).
Cá nhân
- 1 lần cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.
- 17 lần cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
2. Khen thưởng
Tập thể
- Bằng khen của Bộ GDĐT giai đoạn 1991-2000.
- Bằng khen của Bộ GDĐT năm học 2000-2001; 2002-2003.
- Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2003.
Cá nhân
- Bằng khen của Bộ GDĐT năm học 2006-2007; 2007-2008; 2009-2010; 2012-2013; 2015-2016.
- Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa năm học 2001-2002.