Giới thiệu

 1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục; quản lý, hỗ trợ người học; quản lý sức khỏe CBVC-NLĐ và người học.
2. Nhiệm vụ 
2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
a) Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đối với người học;
b) Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động phong trào văn – thể - mỹ, hoạt động ngoại khóa liên quan đến giáo dục cho người học.
2.2. Công tác quản lý người học  
a) Tổ chức tiếp nhận người học trúng tuyển, biên chế lớp; thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ người học; 
b) Giải quyết công việc hành chính có liên quan đến người học;
c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; quyền và nhiệm vụ của người học;
d) Tổ chức đánh giá và tổng hợp kết quả xếp loại rèn luyện; khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân người học cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo quy định;
đ) Tuyên truyền, hướng dẫn, tổng hợp và đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người học;
e) Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, quản lý người học ngoại trú; phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá quản lý người học nội trú; giữ mối liên hệ với gia đình người học; 
g) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường giải quyết các vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn cho người học; 
h) Tham mưu và triển khai kế hoạch “tuần sinh hoạt công dân – người học” đầu năm, đầu khóa; tổ chức đối thoại giữa người học với lãnh đạo Nhà trường;
i) Ký xác nhận văn bản hành chính có liên quan đến người học được Hiệu trưởng ủy quyền. 
2.3. Công tác hỗ trợ người học
a) Phối hợp với các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho người học thông tin về chương trình, kế hoạch đào tạo; các chế độ, chính sách hiện hành;
b) Tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ, cung cấp thông tin việc làm cho người học; 
c) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân bên ngoài, Hội khuyến học Trường tổng hợp, đề xuất học bổng và hỗ trợ khác cho người học.
2.4. Công tác y tế trường học
a) Tổ chức cho người học thực hiện bảo hiểm y tế; bảo hiểm thân thể;
b) Triển khai khám sức khỏe đầu vào, đầu ra; thực hiện công tác khám chữa bệnh ban đầu của người học;
c) Triển khai khám sức khỏe định kỳ; sơ cấp cứu cho CBVC - NLĐ; 
d) Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn công tác y tế học đường cho CBVC-NLĐ và người học;
đ) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ sức khỏe của CBVC-NLĐ và người học; 
e) Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.5. Công tác khác 
a) Quản lý CBVC – NLĐ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị được Nhà trường trang bị tại nơi làm việc;
b) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác sinh viên và y tế học đường;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.