Gửi thông Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của quý vị sẽ được chuyển trực tiếp tới cán bộ của Phòng Công tác Sinh viên.

Họ và tên: 
Email:   
Số điện thoại: 
Tiêu đề: 
Nội dung:  

Thông tin Nhà trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa.

Website: http://sptwnt.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/sptwnt.edu.vn

Email: cm2@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: (0258)3831166 - Fax:(0258)3832736