Tài liệu Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022-2023

- Năm Thứ nhất (Khóa 2022): Chi tiết
- Năm Thứ Hai (Khóa 2021): Chi tiết
- Năm Thứ Ba (Khóa 2020): Chi tiết

Các văn bản chỉ đạo Tại đây